بیمه اشخاص بیمه پاسارگاد

بيمه عمر به شرط فوت
در بيمه عمر به شرط فوت, بيمه پاسارگاد تعهد مي كند در ازاي پرداخت حق بيمه توسط بيـمه گـزار در صـورت فـوت بيمه شـده سرمايه بيمه را به استفاده كننده (گان) تعيين شده در بيمه نامه بپردازد. انـواع آن كه در حال حاضـر توسـط اين شـرکت عـرضه مي گردد عبارتند از:
الف) بيمه عمر زماني (با مدت محدود) با سرمايه ثابت
بيمه عمرزماني با سرمايه ثابت بيمه نامه اي است كه در طول مدت بيمه سرمايه بيمه تغيير نمي نمايد در اين نوع بيمه شرکت تعهد مي كند كه در ازاي پرداخت حق بيـمه تـوسـط بيمـه گذار، براي مـدت زمــاني مـعيـن و در صـورتـي كـه بيمه شـده درخلال آن مدت فوت نمايد. مبلغ بيمه توافق شده را به استفاده كننده (گان) از قرارداد بپردازد. اين نوع بيمـه نـامه به دو صـورت انفـرادي(بـراي يك نفر) و گروهي (بـراي اجتمـاعـي از بيـمه شـدگان، از قبيل کارکنان کارخانه ها, شرکت ها,سازمانها و .......) صادر مي گردد.
ب)  بيمه عمرزماني (با مدت محدود) با سرمايه نزولي
اين نوع بيمه نامه كه صدور آن مورد استقبال نيز قرار گرفته، به صورت مستقل و يا مكمل بيمه عمر صادر مي شود, بيمه اي است كه با هدف حمايت شخص بيمه شده در مقابل بدهيهاي او طرح ريزي گرديده و مـبلغ بيـمه سـال به سال نسبت به مبلغ اوليه بيمه نامه كاهش مي يابد و سرانجام درتاريخ انقضاء بيمه نامه به صفر مي رسد. اين نوع بيمه نامه که به بيمه عمر مانده بدهکار نيز معروف است در بيمه پاسارگاد به صورت انفرادي و گروهي عرضه مي شود.
 
بيمه های مختلط (عمر و تشکيل سرمايه)
اين بيمه از تركيـب بيمه هـاي به شـرط فـوت و بيمه هـاي به شـرط حيـات تـشكيل يافتـه اسـت. به موجـب اين بيمه نامـه علاوه بر پوشش بيـمه عمـر, سرمايه اي براي آينده بيمه گذار نيز فراهم مي گردد. سرمايه مذكور مي تواند براي تأمـين مـواردي از قبيل: تهيه مسكن، هزينه ازدواج، هزينه هاي تحصيلي و ... استفاده گردد. بيمه هاي مختلط براي مدت معين صادر مي گردد. بيمه پاسارگاد در اين بيمه نامه تعهد مي نمايد در صورتي كه بيمه شده در طــول مــدت قــرارداد فوت نـمايد ، مبلغ بيـمه را به استفاده كننده (گان) پرداخت و درصورتي كه بيمه شده در پايان مدت بيمه در قيدحيات باشد مبلغ بيمه به خود بـيمه شد ه و يا استفاده كنند (گان) بيمه نامه پرداخت نمايد.

بيمه هاي حوادث شخصي
بيمه حوادث شخصي عبارت از قراردادي است كه به موجب آن خطرات فوت و از كارافتادگي موقــت و يا دائــم ناشــي از حادثه به عـنوان پوشش هاي اصلي و هزينه هاي پزشكي، انواع غرامت روزانه و يا هفتگي و يا بيمارستاني به عنوان پوشش هاي تبعي و تكميلي را مورد تأمين قرار مي دهد .اين بيمه نامه به صورت انفرادي و گروهي صادر مي گردد. در بيمه حوادث گـروهي با توجـه به درخواســت بيمه گذار تعهد بيـمه پاسارگاد مي تواند ۲۴ ساعته، محدود به محيط كار، ساعات و مكان مشخص، ايام مأموريت، سرمايه هاي متغير و... تنظيم گردد.
 
بيمه هاي درمان
با توجه به هزينه هاي روزافزون بهاي خدمات بيمارستاني و به منظور جبران اين هزينه ها ،بيمه پاسارگاد طرح بيمه هاي درمان خود را عرضه مي نمايد. بيمه درماني صرفاً به صورت گروهي ارائه مي گردد .موسسه ها، سازمانها و شرکتهـاي دولتـي و خـصوصي كه تـعداد كاركنان آنان با اعضاي تحت تكفلشان از ۵۰ نفر بيشـتر باشد مي تـوانند تحـت پوشش بيمه گروهي مازاد درمان قرار گيرند. تعهد اصلي در بيمه مازاد درمان گروهي , جبران هزينه هاي بستري و جراحي در بيمارستان و مراكز جراحي محدود بوده و هزينـه هاي پاراكلينـيكي، هزينـه هاي مـربوط به رفـع عيوب انكساري چشم، هزينه هاي مجاز سرپائي، هزينه اعضاء طبيعي بدن، هزينه هاي آمبولانس و ... قابل اضافه شدن به پوشش اصـلي می باشد.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن